Thành viên admin

Thành viên: 2 năm (từ ngày 28 tháng 11 năm 2020)
Tài khoản: Thành viên đã xác thực
Họ và tên: Kim Anh
Địa chỉ: 328 Bãi Muối
Website: http://kimanh.net
Thông tin:
Điện thoại:

Hoạt động của admin

Điểm: 2,080 điểm (hạng #2)
Bài viết: 14 (đã chọn 4 bài trả lời hay nhất)
Trả lời: 5
Bình luận: 0
Đã thích : 110 bài viết, 2 trả lời
Đã đánh giá: 107 thích, 5 không thích
Đã nhận: 14 thích, 0 không thích

Tường của admin

Bạn chưa được phép đăng bài nên tường của thành viên này.
...